Free delivery from €60 in Belgium
Delivered within 5 working days
Tailor-made compositions possible
Recognized by Michelin chef

General Terms and Conditions

 

Artikel 1: Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

Alle commerciële transacties tussen BbyB en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Bij gebreke aan schriftelijke, uitdrukkelijk afwijkende bijzondere voorwaarden worden de contractuele relaties tussen BbyB en de koper uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. BbyB behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2: Bestellingen.

Elke bestelling geplaatst bij BbyB is definitief en bindt de koper onherroepelijk. Een bestelling die gevalideerd is via een betaalopdracht kan in beginsel niet geannuleerd worden. BbyB is daartoe genoodzaakt omdat de bestelde producten op maat worden samengesteld. BbyB kan elke geplaatste bestelling annuleren door terugbetaling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden door de koper, die bevestigt deze te kennen en te aanvaarden.

Artikel 3: Prijzen.

De prijslijsten van BbyB die van kracht zijn op de datum van de levering aan de koper zijn geldig. De opgegeven prijzen van de aangeboden goederen zijn louter indicatief. Een offerte voor één bestelling geldt niet automatisch voor volgende bestellingen. In België zijn de prijzen van BbyB (behoudens anders vermeld) inclusief BTW en exclusief leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten. BbyB behoudt zich het recht voor om, binnen de wettelijke grenzen, tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van de wijziging van de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, wijziging in de wet en veiligheidsmaatregelen).

Artikel 4: Levering – Overdracht van risico – Transport.

De leveringsvoorwaarden die door BbyB aangegeven zijn, zijn uitsluitend indicatief. Een laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van welke aard ook noch tot annulatie van een bestelling. Elke levering vindt plaats franco BbyB behoudens andersluidend beding op de factuur. Alle kosten van in ontvangst name van de goederen zijn ten laste van de klant. Vanaf het tijdstip van overdracht aan vervoerder, gaat het volledige risico van de goederen over op de koper. Indien de koper de levering weigert heeft BbyB het recht om de betaling te eisen van de transport- en opslagkosten, alsook van andere onkosten en schade veroorzaakt door deze weigering. In geval van levering bij de klant reizen de goederen steeds op risico van de klant. Vertraging van de levering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, in de plaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van BbyB. Wijzigingen in de bestelling doen de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

Artikel 5: Klachten.

Klachten over zichtbare gebreken op de dag van de levering ter kennis worden gebracht van BbyB, met bevestiging van schrijven. Klachten over verborgen gebreken moeten op straffe van verval ten laatste twee dagen na de ontdekking ervan door de koper per fax of email, met bevestiging van schrijven, ter kennis van BbyB worden gebracht. Geen enkele klacht geeft de koper het recht zich te onttrekken aan zijn betalingsverplichtingen. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bovendien bij verwerking, verandering door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending of doorverkoop van de verkochte goederen.

Artikel 6: Afwezigheid recht op herroeping.

Klachten over zichtbare gebreken moeten op de dag van de levering per fax of per email gemeld worden. Overeenkomstig artikel VI.53 van de wet van 21 december 2013 en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming is het recht op herroeping uitgesloten voor contracten die op afstand worden gesloten via de website www.bbyb.be.

Artikel 7: Overmacht.

In geval van overmacht kan BbyB hetzij de uitvoering van de overeenkomst schorsen, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang beëindigen zonder enige schadevergoeding. Worden ondermeer als overmacht beschouwd: staking, lock-out, slecht weer, defecten aan machines, brand alsmede elke tekortkoming van leveranciers of onderaannemers. In het algemeen zal als overmacht gelden elke omstandigheid buiten het toedoen van BbyB ontstaat waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst door BbyB wordt verhinderd of onevenredige inspanningen vergt.

Artikel 8: Betaling.

Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. De koper mag in geen geval schuldvergelijking inroepen. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten van 1% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag met een minimum van 100 EUR per factuur verschuldigd, onverminderd het recht van BbyB om vergoeding te eisen van de werkelijk geleden schade. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag geeft BbyB het recht elke levering op te schorten tot dat de volledige betaling ervan is voldaan. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag gerechtelijk akkoord, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant. Bij voortdurend in gebreke blijven van de klant betreffende zijn betalingsverplichtingen, om welke reden ook, behoudt BbyB zich het recht voor de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden via een eenvoudige aangetekende zending gericht aan de klant.

Artikel 9: Aansprakelijkheid.

BbyB zal in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade (met inbegrip van winstderving, verlies van omzet of stijging van de kosten ) veroorzaakt door enige contractuele of buitencontractuele fout van BbyB. Daarenboven zal de aansprakelijkheid van BbyB in ieder geval behalve bij opzet, beperkt zijn tot de vervanging of terugbetaling van gebrekkige goederen, zonder dat BbyB tot hogere schadevergoeding kan gehouden zijn.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud.

De goederen blijven eigendom van BbyB zolang de prijs ervan niet volledig door de koper werd betaald. BbyB behoudt zich het recht voor de goederen terug te vorderen bij wie ze zich ook mogen bevinden.

Artikel 11: Copyright.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de door BbyB ontworpen plannen, documenten, folders, affiches, concepten, websites, – geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag inhoud ervan, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BbyB. Bij niet-naleving van deze verplichting is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 5.000 EUR per inbreuk verschuldigd aan BbyB, onverminderd diens recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 : Privacy en persoonsgegevens van de klant.

BbyB kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door BbyB aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en BbyB. BbyB kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van BbyB meer wenst te ontvangen, dient de klant BbyB hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 13: Toepasselijk recht – Bevoegdheid.

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Turnhout bevoegd.